น.ส.นีร เรียนกุนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


1/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/4/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๔/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:00
ขอเชิญหารือแนวทางการการบริหารจัดการเงินพัฒนานักศึกษา (1,150 บาท)
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักหอสมุด
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

3/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/4/2564
13:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2564 (คณะทำงานฯ)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

6/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/4/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

20/4/2564

13:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
สถานที่ : ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

21/4/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๗/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

22/4/2564
9:00
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ) ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

23/4/2564
ทั้งวัน
ลากิจส่วนตัว : ขอลากิจ
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.บายศรี สุขจิตต์

24/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/4/2564
9:30
ถึง 10:30
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์) 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม

27/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/4/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/4/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมการใช้ตราสัญาลักษณ์ Logo เครื่องหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

30/4/2564

13:30
ถึง 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 โซนบี โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์