น.ส.นีร เรียนกุนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


1/6/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ฯ (SMATI)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

2/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2564
9:30
ถึง 12:00
การประุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๖/๒๕๖๔
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:00
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) เชิญประชุมหารือในเรื่องเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

5/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/6/2564
13:30
ถึง 6:00
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย

13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

8/6/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน 1/2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

9/6/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๐/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

10/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/6/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ Vision Net ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ค่าอาหาร 7 วันและค่าอบรมจริยธรรม)
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

10:45
ถึง 12:00
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ร่าง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:00
ประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตรวจเยี่ยมรับรองคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 ฝ่ายยุทธศาสตร์ (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย)
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

12/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/6/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

15/6/2564
10:30
ถึง 12:00
ประชุมหารือเกี่ยวกับกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ตามมติกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

16/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2564
14:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

18/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/6/2564
10:00
ถึง 13:30
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

22/6/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตร
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

23/6/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๑/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

24/6/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

25/6/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

26/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้