กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรกองคลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารที่จะกำกับดูแลกองคลังต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรคของแต่ละงานภายในกองคลัง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงบริบทของหน่วยงานและสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 12/10/2564 16:10:35     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 717

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด