ระเบียบ 

สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕  new

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  new

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕  new

สำหรับนักศึกษารหัสก่อนปี 55

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕   new

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี

ประกาศ

อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  new

อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  new

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ค่าบำรุงพิเศษ

ค่าบำรุงพิเศษคณะศิลปศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาปกติ มหาวิทยาลัย - แม่โจ้ชุมพร

ค่าบำรุงพิเศษคณะผลิตกรรมการเกษตร

ค่าบำรุงพิเศษคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าบำรุงพิเศษคณะสัตวศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษคณะเศรษฐศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษคณะวิทยาศาสตร์

ค่าบำรุงพิเศษคณะบริหารธุรกิจ

ค่าบำรุงพิเศษคณะเทคโนโลยีการประมง

ค่าบำรุงพิเศษ

ค่าบำรุงพิเศษสาขาวิชาพลังงานทดแทน  new

 


ปรับปรุงข้อมูล 30/8/2562 10:08:02
, จำนวนการเข้าดู 77236