น.ส.นีร เรียนกุนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


1/4/2567
14:30
ถึง 16:00
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง (ลับ11/2567)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.บายศรี สุขจิตต์

2/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/4/2567
9:30
ถึง 12:00
กองแผนงาน ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

12:00
ถึง 14:00
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

12:00
ถึง 14:00
กองแผนงาน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

14:00
ถึง 16:00
แม่โจ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติฯ ขอร่วมหารือ งานก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

5/4/2567
9:30
ถึง 11:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย 4/2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 และส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา


11:00
ถึง 13:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์

11:00
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ( 80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

6/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/4/2567
9:00
ถึง 13:30
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา


11/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/4/2567
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการการเงิน 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

19/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/4/2567
9:00
ถึง 12:00
สำนักวิจัยฯ ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2568
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

24/4/2567
9:00
ถึง 13:30
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 7/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

25/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/4/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/4/2567
9:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

9:00
ถึง 12:00
กองแผนงาน ขอเชิญประชุมคณะกรรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา

30/4/2567
9:00
ถึง 16:30
โครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่าย
สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์