Name
2.pdf
โครงการ จัดจ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณโรงงานไฟฟ้า ประปา ยานพาหนะ โรงบำบัดน้ำเสีย / กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบรูปรายการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดเกษตรอินทรีย์.pdf
ปปช.01 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานพนักงานขับร.pdf
ปปช.01 ปรับปรุงสระเก็บน้ำ.pdf
ประกาศ ปปช.pdf
ราคากลาง การจัดหาเก้าอี้ภายในห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี.pdf
ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์
ราคากลาง งานขุดลอกสระเก็บน้ำ หน้าอาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ.pdf
ราคากลาง งานซ่อมแซมผิวถนนศูนย์นานาชาติ จำนวน 1 งาน.pdf
ราคากลาง งานติดตั้งประตูกระจกบานสวิง
ราคากลาง งานติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชการที่ 9
ราคากลาง งานติดตั้งหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์การจนาภิเษก
ราคากลาง งานปรับปรุงโถงชั้นล่างศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ.pdf
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ.pdf
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC.pdf
ราคากลาง จัดซื้อชุดหูฟังสำหรับห้องบริการสารสนเทศ ประจำปี 2559
ราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ราคากลาง จัดซื้อลู่ว่ายน้ำ.pdf
ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในศูนย์อาหาร Green Canteen.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตโรงจอดรถ.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์
ราคากลาง จ้างเหมางานก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน
ราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมแซมผิวถนนข้างหอเกียรติยศ
ราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมแซมผิวถนนหน้ากลุ่มอาคารซ่อมบำรุง
ราคากลาง จ้างเหมางานปรับปรุงห้องน้ำใต้อัฒจันทร์ของสนามกีฬาฟุตบอลอินทนิล
ราคากลาง จ้างเหมาจัดโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนข้างรั้วบางเขน
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนพรพิรุณ
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชการที่ 9 โซน B
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนหน้าสถานีย่อย
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอันเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กลุ่มที่ 1)
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอันเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กลุ่มที่ 3)
ราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งหลังคาคลุมห้องประชุม 80 ปี จำนวน 1 งาน.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนัก อาคารหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (11 เดือน) จำนวน 1 รายการ.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา (11 เดือน).pdf
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงโรงพักขยะ (เพิ่มเติม)
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสีอาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องฉลองพระองค์
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองแขกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ราคากลาง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานงบประมาณและการเงิน กองคลัง.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริหารและธุรการ กองคลัง.pdf
ราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานฯ.pdf
ราคากลาง จ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และ ส.ค.ส. ประจำปี 2560.pdf
ราคากลาง เช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร.pdf
ราคากลาง ซ่อมแซมผิวถนนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน.pdf
ราคากลาง ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA
ราคากลาง ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ.pdf
ราคากลางค่าเช่าเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนวังซ้ายฝั่งซ้ายและงานซ่อมแซมผิวถนนข้างอาคารอำนวย
ราคากลางงานปรับปรุงทาสีอาคาร อิงคศรีกสิการ
ราคากลางงานปรับปรุงโรงอาหารไฟฟ้าโรงอาหารอาคารเทิดกสิกร
ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาเพื่อการแข่งขัน และเพื่อสุขภาพ
ราคากลางจ้างเมหาทำความสะอดาหอพัก(11เดือน)ปี 61.pdf
ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหลังคาคลุมห้องประชุม 80 ปี จำนวน 1 งาน.pdf
ราคากลางจ้างเหมาทำคงวามสะอาดหอพัก 1 เดือน
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสนอ. (1 เดือน)
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าชนิด LED ภายในศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกฯ.pdf
ราคากลางจ้างเหมาล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2559
ราคากลางจ้างเหมาออกแบบปฎิทิน ไดอารี่และส.ค.ส. ปี 2562.pdf
ราคากลางจ้างออกแบบ สคส.ปี61.pdf
ราคากลางจ้างออกแบบโครงการแม่โจ้การ์เด้นมอลล์
ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต.pdf
ราคากลางเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2559
ราคากลางซ่อมแซมอาคารอันเนื่องมาจากผลกระทบจากแผ่นดิไหว (กลุ่ม 2)
ราคากลางทำความสะอาดกลุ่มสนอ.(11 เดือน)
ราคากลางทำความสะอาดหอพัก (11 เดือน)