กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563
ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 จะให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2563 ในวันพุธที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้กองคลังจึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้ารับบริการ โดยเตรียมเอกสารมาขอรับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
16 มีนาคม 2564
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
กองคลังขอแจ้งกำหนดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
15 กันยายน 2563
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหายและเงินประกันกุญแจ ปี 2561
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คืนเงินค่าประกันของเสียหายและค่ากุญแจปี 2561 รายละเอียดดังนี้ คลิ๊กที่นี่
25 สิงหาคม 2563
แจ้งรายชื่อบัณฑิตที่ได้รับเงินเยียวยา กรณีเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โอนเงินเยียวยา กรณีเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562   ให้แก่บัณฑิต ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่ หากไม่พบรายชื่อกรุณาตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่พบปัญหาในการโอนเงิน ที่นี่
31 มีนาคม 2563
แจ้งรายชื่อบัณฑิตปี 2560-2561 ที่ได้รับเงินคืน
กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โอนเงินคืนให้แก่บัณฑิตปี 2560-2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่
19 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
กองคลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ”
เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภาว ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติการ / รักษาการผู้อำนวยการส่วนคดี 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว.89)” และหัวข้อ “มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ว.693)”
2 กันยายน 2564
กองคลังจัดประชุมบุคลากรกองคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรกองคลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารที่จะกำกับดูแลกองคลังต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรคของแต่ละงานภายในกองคลัง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงบริบทของหน่วยงานและสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ต่อไป
23 กันยายน 2563
กองคลังจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 กันยายน 2563
เจ้าหน้าที่สรรพากรให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ปีภาษี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สรรพากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ได้ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีนางสาวนีร เรียนกุนา ผู้อำนวยการกองคลัง เป้นผู้ต้อนรับและมอบของที่ระลึก
18 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2564 10:27:47
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2564 10:25:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารโรงอาหาร (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564 11:28:24
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564 16:54:30
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564 13:47:02
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/9/2564 9:46:21
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2/9/2564 14:26:08
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
2/9/2564 14:04:19
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารโรงอาหาร (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2564 10:36:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา หลังคาเรือนธรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/8/2564 10:48:49
 ดูทั้งหมด