ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ฉบับ

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2562 9:33:58     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 134

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวล่าสุด