กองคลังจัดประชุมบุคลากรกองคลัง

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2563 10:20:57     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรกองคลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารที่จะกำกับดูแลกองคลังต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรคของแต่ละงานภายในกองคลัง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงบริบทของหน่วยงานและสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ต่อไป

ข่าวล่าสุด