กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภาว ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติการ / รักษาการผู้อำนวยการส่วนคดี 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว.89)” และหัวข้อ “มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ว.693)”

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2564 13:41:58     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด