กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้กำหนดจัดอบรมการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถเข้าร่วมผ่าน URL link

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2565 10:09:56     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 322

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย
กองคลังได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้น กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  หรือผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Teamsโดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน URL link : https://forms.gle/AqUgtd1hhLZvxhdT9ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านURL link
22 กุมภาพันธ์ 2566     |      108