กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้กำหนดจัดอบรมการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถเข้าร่วมผ่าน URL link

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2565 10:09:56     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 433

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
กองคลังได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ” และหัวข้อ “การบริหารสัญญา”
26 กันยายน 2566     |      41