กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้กำหนดจัดอบรมการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ e-finance ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถเข้าร่วมผ่าน URL link

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2565 10:09:56     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 179

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล นำโดยรองอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง)  และผู้ช่วยอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล) ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยอื่น และนำแนวทางมาปรับใช้เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พฤศจิกายน 2565     |      42