กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ดูเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2565 10:49:04     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 334

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย
กองคลังได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้น กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  หรือผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Teamsโดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน URL link : https://forms.gle/AqUgtd1hhLZvxhdT9ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านURL link
22 กุมภาพันธ์ 2566     |      108