กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ปรับปรุงข้อมูล : 28/12/2565 11:10:36     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 196

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
กองคลังได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ” และหัวข้อ “การบริหารสัญญา”
26 กันยายน 2566     |      41