กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ปรับปรุงข้อมูล : 28/12/2565 11:10:36     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 110

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองคลัง กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองคลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2566     |      26