กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมปิดตรวจรายงานการเงิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์, ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมรับฟังการปิดตรวจ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซี่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รายงานผลการเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 25/1/2566 15:13:19     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 128

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองคลัง กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองคลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2566     |      26