กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมปิดตรวจรายงานการเงิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์, ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมรับฟังการปิดตรวจ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซี่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รายงานผลการเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 25/1/2566 15:13:19     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 กองคลังได้จัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายอัศวเทพ คันชิง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC Model
27 ธันวาคม 2566     |      176