กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

กองคลังได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  หรือผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน URL link : https://forms.gle/AqUgtd1hhLZvxhdT9 ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน URL link

ปรับปรุงข้อมูล : 22/2/2566 16:05:10     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 259

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด