กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1) โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย) ได้ใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนผู้นำสามารถนำทีมในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บุคลากรกองคลังได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเคลียร์เงินยืมโครงการ ณ ห้อง 204 (ห้องประชุมแม่กลองชลธี) อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2566 10:46:50     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 390

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองคลังจัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 กองคลังได้จัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายอัศวเทพ คันชิง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC Model
27 ธันวาคม 2566     |      176