กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ