กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 มีภารกิจหลักรับผิดชอบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุของเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง จึงเป็นไปตามประวัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2477 ได้ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ” สังกัดกระทรวงธรรมการ รับนักเรียนที่ สำเร็จชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน มีหลักสูตรเวลาเรียน 2 ปี รวมถึงปัจจุบันเป็นเวลา 81 ปี ของการจัดตั้ง สถาบันการศึกษาแห่งนี้ โดยมีการพัฒนามาดังรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. พ.ศ.2477 โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ สังกัดกระทรวงธรรมการ โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี มีชื่อเรียกว่า ฝ่ายการเงิน

2. พ.ศ. 2481 โอนกิจการจากกระทรวงธรรมการ ไปขึ้นกับกระทรวงเกษตราธิการ และเปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์แม่โจ้

3. พ.ศ. 2482 ย้ายไปสอนที่สถานีทดลองเกษตรกลางบางเขนพระนคร และให้วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เป็นโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาเกษตร

4. พ.ศ. 2491 กระทรวงเกษตราธิการโอนกิจการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษตร ให้แก่กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การและเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม เรียกว่า โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้

5. พ.ศ. 2499  โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่  โดยหน่วยงานที่ทำ หน้าที่เกี่ยวกับการ เงินและบัญชีเปลี่ยนชื่อ จากฝ่ายการเงินเป็นแผนกคลัง

6. พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดทบวงมหา วิทยาลัย โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีเปลี่ยนจากแผนกคลัง เป็นงานคลัง

7.  พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

8. พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเปลี่ยนจากงานคลังเป็นกองคลัง จนถึงปัจจุบันโดยได้รวมเอางานคลังและงานพัสดุไว้ในกอง

 

ปรัชญา

ปรัชญา

        มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหารการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์/ปัญญาทัศน์

     มุ่งพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความสามารถบริหารจัดการบรรลุตามวิสัยทัศน์

พันธกิจ

พันธกิจ

     มุ่งสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  ให้มีความโปร่งใส  ความเป็นธรรม  การมีส่วนร่วม  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การตรวจสอบได้  ความมีอิสระ และคล่องตัว  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสามารถในการบริหารจัดการ  บรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์