ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความรู้ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
Flowchart ขั้นตอนการรายงานงบการเงิน
กระบวนการเคลียร์เงินยืม
กระบวนการเตรียมจ่าย
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและเอกสาร งานอำนวยการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
วิธีการเช็คข้อมูลการรับเงินนักศึกษาจากระบบ AVS
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171