กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
01 ด้านธุรการ/การรับส่งเอกสาร
02 ด้านการเงินการคลัง
03 ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงินทดรอง
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
โครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารการขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน
Flowchart ขั้นตอนการรายงานงบการเงิน
กระบวนการเตรียมจ่าย
การกำหนดขั้นตอนการยุบเลิกกองทุน และกระบวนการใช้จ่ายเงินสำรองสะสม
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว79 ขอจัดส่งใบนำส่ง สำเนาใบเสร็จและเอกสารประกอบการรับเงิน เอกสารยกเลิกออกใบเสร็จ
วิธีการเช็คข้อมูลการรับเงินนักศึกษาจากระบบ AVS