กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความรู้ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 23-24 ก.ย. 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารการขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน
Flowchart ขั้นตอนการรายงานงบการเงิน
กระบวนการเคลียร์เงินยืม
กระบวนการเตรียมจ่าย
กระบวนการบันทึกบัญชีกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชี
การกำหนดขั้นตอนการยุบเลิกกองทุน และกระบวนการใช้จ่ายเงินสำรองสะสม
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและเอกสาร งานอำนวยการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนที่มีมูลค่าโครงการและงานก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
รายงานผลการหารือการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ว79 ขอจัดส่งใบนำส่ง สำเนาใบเสร็จและเอกสารประกอบการรับเงิน เอกสารยกเลิกออกใบเสร็จ
วิธีการเช็คข้อมูลการรับเงินนักศึกษาจากระบบ AVS
วิธีการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญายืมเงิน
หลักเกณฑ์การควบคุมการเบิกจ่ายและยืมเงินทดรองสำหรับการ จัดกิจกรรมการจิดงานต่างๆ เฉพาะวงเงินที่เกินกว่า 100000 บาท (ฉบับแก้ไข) และแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองหมุนเวียนภายในส่วนงาน