กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความรู้ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารการขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน
Flowchart ขั้นตอนการรายงานงบการเงิน
กระบวนการเคลียร์เงินยืม
กระบวนการเตรียมจ่าย
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและเอกสาร งานอำนวยการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายงานผลการหารือการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ว79 ขอจัดส่งใบนำส่ง สำเนาใบเสร็จและเอกสารประกอบการรับเงิน เอกสารยกเลิกออกใบเสร็จ
วิธีการเช็คข้อมูลการรับเงินนักศึกษาจากระบบ AVS