ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กค 0408.5/ว55 ลว 24 มีค 63)
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน และเงินตอบแทนอื่นใดตามตำแหนงสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ.2563
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171