ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2562
ประกาศกองทุนพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาขอสำนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะบริหาร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม้โจ้ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171