ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข้อบังคับมหาวิทยลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2563
ประกาศ กบม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศ กบม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานส่วนงาน พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะผลิตฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะสถาปัตย์ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะสัตวศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในสำนักวิจัยฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันรับรองระบบการผลิตลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
ระบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลันแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2563
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171