ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ทะเบียนรายชื่อกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
ทะเบียนรายชื่อกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2562
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
ทะเบียนรายชื่อกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171