ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกการจัดงานหรือเลื่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรฯ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง พ.ศ.2563
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171