ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2562
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171