กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน