ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้ห้องประชุมศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจำหน่ายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจำหน่ายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ โครงการน้ำดื่มแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้สระอุบลรัตนราชกัญญา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบริการจัดส่งของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของโครงการกาดแม่โจ้ 2477
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมร้อยละ 50)
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บ การจัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จากการให้บริการและการจำหน่ายผลผลิต
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินรายรับจากการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171