ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การมเนียมประเภทอื่น ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) รหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร แบบ 1.2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศณษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ควบระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้า การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171