ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
ข้อบังคับมหาวิทยลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกลุ่มตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้ายผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ภายในส่วนงานหรือหน่วยงานเดียวกัน พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ้าง และการทดลองปฏิบติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873150  แฟกซ์ 053-873171