กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ในโอกาสนำคณะบุคลากรกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลัง ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
24 พฤษภาคม 2567     |      39
กองคลังจัดโครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 กองคลังได้จัดโครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
30 เมษายน 2567     |      85
กองคลังพบปะและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่กองคลังได้รับอนุมัติให้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน โดยในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 กองคลังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังมีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานcr.รูปภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 มีนาคม 2567     |      143
ทั้งหมด 42 หน้า