กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
กองคลังขอชี้แจงข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน
ตามที่กองคลังได้รับข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน ในประเด็นต่าง ๆ กองคลังจึงขอรวบรวมข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน และชี้แจงตามประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการบริจาคเงินขึ้นในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ล่าช้าปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี QR Code เพื่อใช้สำหรับรับเงินบริจาค ซึ่งเมื่อท่านสแกน QR Code แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบบัญชีเคลื่อนไหวของนักศึกษาในกรณีดังกล่าว กองคลังได้ตรวจสอบบัญชีของนักศึกษาว่าเป็นบัญชีของนักศึกษาหรือไม่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหว จนกว่าจะทำรายการจ่ายและเงินไม่สามารถเข้าบัญชีนักศึกษา จึงต้องแจ้งนักศึกษาในภายหลัง
7 มีนาคม 2567     |      289
ทั้งหมด 3 หน้า