กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองคลัง กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองคลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2566     |      26
บุคลากรกองคลังร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1) โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย) ได้ใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนผู้นำสามารถนำทีมในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บุคลากรกองคลังได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเคลียร์เงินยืมโครงการ ณ ห้อง 204 (ห้องประชุมแม่กลองชลธี) อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
12 พฤษภาคม 2566     |      58
ทั้งหมด 38 หน้า