ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
กองคลังจัดประชุมบุคลากรกองคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรกองคลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารที่จะกำกับดูแลกองคลังต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรคของแต่ละงานภายในกองคลัง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงบริบทของหน่วยงานและสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ต่อไป
23 กันยายน 2563     |      386
กองคลังจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 กันยายน 2563     |      310
ทั้งหมด 32 หน้า