กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University
กองคลังพบปะและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่กองคลังได้รับอนุมัติให้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน โดยในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 กองคลังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังมีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานcr.รูปภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 มีนาคม 2567     |      161
กองคลังขอชี้แจงข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน
ตามที่กองคลังได้รับข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน ในประเด็นต่าง ๆ กองคลังจึงขอรวบรวมข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน และชี้แจงตามประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการบริจาคเงินขึ้นในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ล่าช้าปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี QR Code เพื่อใช้สำหรับรับเงินบริจาค ซึ่งเมื่อท่านสแกน QR Code แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบบัญชีเคลื่อนไหวของนักศึกษาในกรณีดังกล่าว กองคลังได้ตรวจสอบบัญชีของนักศึกษาว่าเป็นบัญชีของนักศึกษาหรือไม่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหว จนกว่าจะทำรายการจ่ายและเงินไม่สามารถเข้าบัญชีนักศึกษา จึงต้องแจ้งนักศึกษาในภายหลัง
7 มีนาคม 2567     |      289
ทั้งหมด 42 หน้า