กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กองคลังจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5 เมษายน 2565
กองคลังจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บุคลากรสามารถเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจ่ายชำระภาษีที่ไม่ถูกต้องได้
7 มกราคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:13
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:30
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/6/2565 10:36:24
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/6/2565 10:33:05
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/5/2565 11:26:20
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/5/2565 10:50:22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/5/2565 10:49:01
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9/5/2565 16:10:35
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการเกษตร
8/3/2565 10:30:21