กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย
กองคลังได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนที่เบิกจ่ายและจากการยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้น กองคลังจึงขอเรียนเชิญนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  หรือผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Teamsโดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน URL link : https://forms.gle/AqUgtd1hhLZvxhdT9ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านURL link
22 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองคลัง กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานของกองคลังในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2566
บุคลากรกองคลังร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1) โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย) ได้ใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนผู้นำสามารถนำทีมในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บุคลากรกองคลังได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเคลียร์เงินยืมโครงการ ณ ห้อง 204 (ห้องประชุมแม่กลองชลธี) อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
12 พฤษภาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/6/2566 15:23:26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25/5/2566 14:40:54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/6/2566 10:22:55
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12/5/2566 11:23:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2566 13:47:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2566 13:48:53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/2/2566 14:16:15
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/1/2566 10:43:24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2565 14:47:23
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565-30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2565 9:39:32