กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นประธานและให้การต้อนรับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซี่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจ
27 กันยายน 2565
กองคลังจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20 กันยายน 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
22/9/2565 10:49:04
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:13
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:30
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/6/2565 10:36:24
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/6/2565 10:33:05
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/5/2565 11:26:20
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/5/2565 10:50:22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/5/2565 10:49:01
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9/5/2565 16:10:35