กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลังขอชี้แจงข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน
ตามที่กองคลังได้รับข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน ในประเด็นต่าง ๆ กองคลังจึงขอรวบรวมข้อเสนอแนะ-ข้อร้องเรียน และชี้แจงตามประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการบริจาคเงินขึ้นในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ล่าช้าปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี QR Code เพื่อใช้สำหรับรับเงินบริจาค ซึ่งเมื่อท่านสแกน QR Code แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบบัญชีเคลื่อนไหวของนักศึกษาในกรณีดังกล่าว กองคลังได้ตรวจสอบบัญชีของนักศึกษาว่าเป็นบัญชีของนักศึกษาหรือไม่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหว จนกว่าจะทำรายการจ่ายและเงินไม่สามารถเข้าบัญชีนักศึกษา จึงต้องแจ้งนักศึกษาในภายหลัง
7 มีนาคม 2567

ข่าวกิจกรรม

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม และนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ในโอกาสนำคณะบุคลากรกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลัง ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
24 พฤษภาคม 2567
กองคลังจัดโครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 กองคลังได้จัดโครงการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
30 เมษายน 2567
กองคลังพบปะและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่กองคลังได้รับอนุมัติให้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน โดยในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 กองคลังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังมีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานcr.รูปภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 มีนาคม 2567
กองคลังจัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 กองคลังได้จัดโครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายอัศวเทพ คันชิง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC Model
27 ธันวาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/5/2567 16:17:35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
20/5/2567 16:14:53
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2567 15:14:28
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/5/2567 10:47:36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์
2/4/2567 13:39:08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2/4/2567 13:37:03
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22/3/2567 14:56:29
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2567 13:45:56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ
5/3/2567 10:57:27
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดโครงการงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ และพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2566 15:32:30
สลิปเงินเดือน