กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Finance Division : Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล นำโดยรองอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง)  และผู้ช่วยอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล) ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยอื่น และนำแนวทางมาปรับใช้เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พฤศจิกายน 2565
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นประธานและให้การต้อนรับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซี่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจ
27 กันยายน 2565
กองคลังจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20 กันยายน 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/1/2566 10:43:24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2565 14:47:23
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565-30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2565 9:39:32
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2565 14:12:23
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2566 จำนวน 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565- 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/11/2565 13:26:03
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
22/9/2565 10:49:04
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:13
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565 15:16:30
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Farm จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/6/2565 10:36:24